23/05/2024
Nowości Wydarzenia

Prezentacja projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta

park_kulturowy_11-2016
Serdecznie zapraszamy na prezentację projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta przez zespół autorów z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Myczkowskiego, która odbędzie się  24 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w  Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5). Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Krakowa, a parterem Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych analiz zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych Nowej Huty. Omówiona będzie także dokonana waloryzacja i diagnoza trwających w Nowej Hucie przemian oraz opracowane wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu dzielnicy. W prezentacji udział wezmą członkowie zespołu projektowego: prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski, mgr Karol Chajdys, dr Urszula Forczek-Brataniec, mgr Karolina Latusek, mgr Roman Marcinek, mgr Paulina Nosalska, mgr Wojciech Rymsza-Mazur, dr Andrzej Siwek, dr Krzysztof Wielgus.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków przewidzianych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tworzony jest na podstawie wyrażonej w uchwale decyzji Rady Gminy na wartościowych obszarach krajobrazu kulturowego. Na terenie objętym parkiem kulturowym tworzy się plan ochrony, przyjmowany przez Radę Gminy w drodze uchwały. W dokumencie tym znajdują się wytyczne w zakresie ochrony danej przestrzeni.

Prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Nowa Huta oraz jego planu ochrony trwają od 2014 r. Prowadzi je wyłoniony w przetargu zespół z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, którego szefem jest prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski.

Wydarzenie na Facebooku

1 Comment

  • gate io 11/03/2023

    I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *