24/07/2024
Infrastruktura Nowości Osiedle Kombatantów Osiedle Oświecenia Osiedle Tysiąclecia

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice-Południe”

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – Południe” dla osiedli Oświecenia, Tysiąclecia i Kombatantów.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa mapa:

mistrzejowice_południe_zalacznik do gazetyKliknij w mapę, aby otworzyć pełną rozdzielczość

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo do zgłoszenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz wniosku do pobrania:

Źródło informacji: www.bip.krakow.pl

Więcej o planie „Mistrzejowice-Południe”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *