24/07/2024
Komunikaty Nowości

Ostatnia szansa na zagłosowanie w Budżecie Obywatelskim!

Dzisiaj jest ostatni dzień głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w procesie mieszkanek i mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

 

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Mistrzejowicach

1. Mediateka Mistrzejowicka
30 000 zł
Poszerzenie oferty kulturalnej Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida o cyfrowe zbiory dzieł kultury polskiej i światowej.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
1. Poszerzenie bezpłatnej oferty Biblioteki o ekranizacje literatury polskiej i światowej, w tym lektur szkolnych, wpłynie pozytywnie na rozwój czytelnictwa zwłaszcza dzieci i młodzieży.
2. Poprzez zapewnienie stałego i bezpłatnego dostępu do utrwalonych cyfrowo dzieł kultury, m.in. spektakli teatralnych, muzycznych, mediateka przyczyni się do większego zainteresowania kulturą.
3. Zbiory mediateki będą wykorzystywane w działalności kulturalnej i edukacyjnej szkół i instytucji kultury.

 

2. Nowoczesna i funkcjonalna biblioteka
60 000 zł
Nowoczesne i przyjazne wnętrze biblioteki dla użytkowników.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
1. Unowocześnienie i uatrakcyjnienie wnętrza biblioteki, która zachęci mieszkańców do częstszego i dłuższego przebywania w bibliotece.
2. Dostosowanie flii do nowoczesnych trendów wyposażenia bibliotecznego.
3. Biblioteka stanie się trzecim miejscem po pracy i domu.
4. Biblioteka zaspokoi rosnące potrzeby rodziców i najmłodszych czytelników.

 

3. Zdrowy kręgosłup – bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2019
4 780 zł
Projekt „Zdrowy kręgosłup” dotyczy grupowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Projekt „Zdrowy kręgosłup” dotyczy grupowych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.

 

4. Ruch to zdrowie – streetworkout
80 000 zł
Projekt zakłada zbudowanie infrastruktury do streetworkout w parku na osiedlu Tysiąclecia.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Siłownia zewnętrzna STREET WORKOUT zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fzyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych, oraz osób w wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.

 

5. Tenis stołowy – bezpłatne zajęcia rekreacyjne 2019
6 580 zł
Projekt „Tenis stołowy” dotyczy zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń ogólnorozwojowych wykonywanych
podczas gry w popularną dyscyplinę jaką jest tenis stołowy.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Projekt „Tenis stołowy” dotyczy zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń ogólnorozwojowych wykonywanych podczas gry w popularną dyscyplinę jaką jest tenis stołowy.

 

6. Zielone Mistrzejowice – Zasadź swoje drzewko! 
70 000 zł
Projekt zakłada posadzenie 100 drzew na terenie dzielnicy XV Mistrzejowice.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Wykonanie nasadzeń wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta, zwiększy zasoby zieleni urządzonej co poprawi atrakcyjność i estetykę przestrzeni miejskiej.

 

7. Bezpieczniej w Mistrzejowicach
40 000 zł
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w naszej dzielnicy przez zwiększenie ilości patroli policji w godzinach wieczornych oraz doposażenie straży pożarnej
w potrzebny sprzęt według wskazań Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, ul. Rozrywki 26.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice

 

8. Kino pod chmurką – Wieczory komedii 
45 000 zł
W ramach zadania stworzone zostanie przedsięwzięcie kulturalne dla mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice. W letnie, ciepłe wieczory na terenach zielonych zlokalizowanych w Dzielnicy XV odbędą się projekcje znanych i lubianych filmów komediowych.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Popularyzacja kinematografii, integracja mieszkańców dzielnicy. Atrakcyjna, bezpłatna oferta kulturalna dla mieszkańców dzielnicy.

 

9. Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci
8 000 zł
Warsztaty mali ogrodnicy w wielkim mieście edukują dzieci w zakresie działań ogrodniczych i plastycznych poprzez zakładanie własnych mini ogrodów, a także poprzez sztukę, ucząc ich malowania, rysowania, a także projektowania ogrodów.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Dzięki tego typu inicjatywom dzieci od najmłodszych lat uczą się dbać o zieleń, a poprzez praktyczne działania związane z sadzeniem roślin nie tylko lepiej przyswajają wiedzę związaną z procesami jakie zachodzą w przyrodzie, ale również poznają i doceniają jak wiele troski taka zieleń wymaga. Długofalowo można więc oczekiwać, że będą w przyszłości same inicjatorami i propagatorami zielonych inicjatyw w swojej okolicy, jak również z większym zaangażowaniem zadbają o przyrodę, która ich otacza.

 

10. Bezpieczny Park
80 000 zł
Projekt polega na rozbudowie oraz remoncie infrastruktury oświetleniowej w parku na os. Tysiąclecia w okolicach przystanku autobusowego „Wiślicka”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, przechodzących codzienne tą drogą na przystanek autobusowy.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Dzielnicy XV przechodzących przez Park Tysiąclecia.

 

11. Mali Ratownicy
2 800 zł
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defbrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów proflaktyczno-edukacyjnych.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defbrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy. Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defbrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defbrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

 

12. Ogródek Jordanowski dla Piastów
60 000 zł
Doposażenie ogródka jordanowskiego znajdującego się na os. Piastów, przy ul. Popielidów 40 a.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Rewitalizacja ogródka jordanowskiego poprzez wymianę małej architektury, remont chodnika zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Także nasadzenia krzewów ozdobnych i rabat bylinowych wpłyną pozytywnie na odbiór wizualny ogródka przez Mieszkańców. Teren objęty jest bieżącym utrzymaniem.

 

13. Ogród w czterech porach roku
30 000 zł
Projekt polega na zagospodarowaniu frontowej części przedszkola roślinami, które kwitną w różnych porach roku, aby mogły cieszyć mieszkańców wzrok przez cały rok wraz z tablicami informacyjno – edukacyjnymi.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie powstanie kolejnego obszaru zielonego dostępnego dla każdego mieszkańca dzielnicy XV.

 

14. Odetchnij Oświecenia Park – odsłona 2 
65 000 zł
Kolejny etap rewitalizacji zaniedbanej działki na osiedlu Oświecenia. W poprzedniej edycji 1 odsłona projektu zajęła 1 miejsce w dzielnicy. Odsłona 2 przewiduje kontynuację tego projektu.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Projekt zakłada wzbogacenie częściowo urządzonego terenu przez kolejne nasadzenia zieleni, elementy małej architektury i ciągi komunikacyjne. Stworzenie
kompleksowo zagospodarowanego obszaru pozwoli wpisać się tej przestrzeni
w ideę tworzenia ogrodów krakowian – miejsc, które są tworzone dla mieszkańców
pozbawionych sąsiedztwa ogólnodostępnych terenów zieleni.

 

Jak głosować?

Aby przeglądać lub zagłosować na projekty w budżecie obywatelskim miasta Krakowa należy wejść na stronę pod adresem budzet.krakow.pl. Przeglądanie projektów możliwe jest bez logowania do portalu. Aby oddać swój głos w V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa należy się zarejestrować, a następnie zalogować do systemu.

Tutaj znajduję się dokładna instrukcja:

[pdf-embedder url=”https://mistrzejowice24.pl/wp-content/uploads/2018/06/instrukcja-glosowania-BA.pdf” title=”instrukcja głosowania BA”]

 

Źródło: www.budzet.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *