24/07/2024
Nowości Oferty pracy

Oferta pracy – Inwestor Zastępczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” prowadzi nabór na stanowisko Inwestora Zastępczego dla zadań polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą poniżej lub bezpośrednio na stronie Spółdzielni:

 

Bezpośredni link: Inwestor zastępczy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 10 (zadanie nr 1) i na os. Oświecenia 11 (zadanie nr 2).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, który będzie nadzorował wykonanie i rozliczenie inwestycji (zadań) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.
 2. Szczegółowy zakres czynności, jakie wchodzą w skład zamówienia:
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dla wszystkich zadań,
 • koordynowanie procesu inwestycji wraz z koordynacją prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę,
 • dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji (zadań) oraz sporządzanie stosownych raportów wg wymagań Instytucji Finansujących i Zamawiającego,
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym,
 • inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami zadań, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach,
 • prowadzenie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy,
 • odbiór wykonywanych robót zgodnie z procedurami stosowanymi przez Zamawiającego z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag,
 • przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji budowy,
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru końcowego oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji,
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,
 • rozliczenie końcowe budowy wg wymagań Instytucji Finansujących i Zamawiającego,
 • opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do użytkowania,
 • dokumentowanie robót i prowadzenie identyfikacji robót, w tym ulegającym zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym dokumentowaniu czynności budowlanych przed jej zakryciem i/lub stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania robót. Inspektor jest zobowiązany raz na miesiąc przedstawić Zamawiającemu dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót.
 • występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 • naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców, przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji po okresie gwarancji i rękojmi,
 • archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji (zadań) zgodnie z zasadami prowadzącymi przez Zamawiającego,
 • stosowanie się do zaleceń Instytucji Finansujących inwestycję (zadania),
 • poddanie się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji (zadania), dokonywanej przez Instytucję Finansującą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów,
 • zapewnienie uprawnionym podmiotom, prawa do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją inwestycji, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwiać tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów,
 • zapewnienie uprawnionym podmiotom, prawa do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest inwestycja lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej inwestycji,
 • zapewnienie obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją inwestycji.
 • korespondencja z mieszkańcami w zakresie informowania o terminach i sposobie realizacji zadań, udzielanie odpowiedzi na pisma związane z realizacją zadania.

3. Termin realizacji zamówienia.

Do dnia rozliczenia zadań nr 1 i 2, lecz nie krócej niż terminy określone w umowach z Wykonawcami (planowane terminy umowne od 01.04.2022 r. do 15.07.2022 r.). W przypadku sporządzenia aneksu do umowy terminy mogą ulec zmianie.

4. Wymagania.

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej PIIB,
 • Doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane Firmy ( nazwa, adres, NIP, Regon, kopie dokumentów rejestracyjnych ).
 2. Oświadczenie nt. przetwarzania danych osobowych wg załącznika nr 1.
 3. Pisemne oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
 4. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2).
 5. Ostateczną cenę brutto za przedmiot zamówienia dla każdego z ww. zadań (budynków) oddzielnie. Podane ceny powinna uwzględniać wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem Oferta napełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań polegających na wykonaniu centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach Oświecenia 10 i 11 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia w Krakowie, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków, pok. 11, do dnia 29.03.2022r. do godz. 15:00.

Osobami do kontaktu z Oferentami z ramienia Spółdzielni są:

Grzegorz Kaczmarczyk tel. 12/ 642 76 40;
Mariola Czajkowska tel. 12/ 647 46 06.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *