26/05/2024
Komunikaty Nowości

Informacja dla rodzin przedłużających Krakowską Kartę Rodzinną

krakowska karta rodzinnaBędzie dodatkowe stanowisko obsługi na os. Zgody 2 w okresie od 3 sierpnia do 30 września 2016 r.

Wniosek o Krakowską Kartę Rodzinną można złożyć w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:
1. ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godzinach od 7.40-15.30.
2. os. Zgody 2, I piętro, pokój 119, w godzinach od 7.40-15.30 – dodatkowo utworzone stanowisko wyłącznie na okres od 3 sierpnia do 30 września 2016 r.

Na ww. stanowiskach przyjmowane są także wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Termin ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej określa zamieszczona na Karcie naklejka (hologram). Na naklejce znajduje się miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, określonego naklejką.

Przykład:
Data ważności 08/2016 r. oznacza, że Karta ważna jest do dnia 31.08.2016 r., z kolei naklejka 11/2016 r. oznacza, że Karta jest ważna do 30.11.2016 r.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty może zostać złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.

WAŻNE!
Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności. Oznacza to, że rodziny, które chcą mieć przedłużoną ważność Karty począwszy od 1 września 2016 r. winny bezwzględnie złożyć wniosek o przedłużenie ważności w sierpniu 2016 r. Z kolei rodziny, które mają ważne Karty np. do dnia 31 stycznia 2017 r. winny złożyć wniosek w styczniu 2017 r., aby przedłużyć ważność Karty począwszy od dnia 1 lutego 2017 r., i tak dalej. Zasada przedłużania ważności Karty jest taka sama dla wszystkich rodzin i terminów jej ważności.

Reasumując: aby zachować kontynuację ważności Karty wniosek o przedłużenie jej ważności należy złożyć w ostatnim miesiącu ważności Karty.

Składając wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej nie okazuje się już dokumentów tożsamości i aktów urodzenia osób, którym Karta ma zostać przedłużona. Nie dotyczy to wnioskodawcy (rodzica), który składając wniosek o przedłużenie ważności Karty okazuje dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku, kiedy Karta ma być przedłużona dziecku pełnoletniemu, wnioskodawca okazuje ważną legitymację szkolną lub studencką dziecka. W przypadku nowych członków rodziny wymagane są do okazania dokumenty jak w przypadku wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty wymaga złożenia stosownych oświadczeń o stanowieniu rodziny wielodzietnej uprawnionej do Krakowskiej Karty Rodzinnej. Wniosek podpisują zatem oboje rodzice albo rodzic w przypadku rodzin niepełnych. Wszystkie wymagane oświadczenia zamieszczone są we wniosku. Dzieci pełnoletnie, które wyraziły już samodzielnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie są zobowiązane do ponownego składania przedmiotowego oświadczenia i nie muszą podpisywać wniosku o przedłużenie ważności Karty. Dziecko pełnoletnie, które dotychczas samodzielnie nie wyraziło zgody na przetwarzanie danych osobowych winno podpisać wniosek w zakresie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Do wniosku o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej dołącza się wszystkie Karty, które podlegają przedłużeniu.

Jeżeli członkowi rodziny ma zostać wydany duplikat Karty, wnioskodawca winien mieć ze sobą aktualną fotografię tej osoby oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 8 zł. (Szczegółowa informacja dotycząca duplikatu znajduje się w procedurze SO-28).

Urząd Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej uprawnionej do Karty, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do Karty.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie usługi/procedurze zewnętrznej nr SO-28.
Karta usługi nr 28 – http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28
Informacja telefoniczna: 12 616-50-50.

 

Źródło: www.bip.krakow.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *